Το πρόγραμμα «Eco-friendly Europe» υλοποιήθηκε 16-24/04/2012  στην Πολωνία, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 3.1: Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ανταλλαγές Νέων.

Συνολικά 50 νέοι από διαφορετικές χώρες βρέθηκαν μαζί με σκοπό να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές για θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Στόχοι του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τρόποι συμπεριφοράς που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νέων και της συνεργασίας του σε πολυπολιτισμικές ομάδες. Ευκαιρίες παρουσίασης, ανταλλαγής, γνώσεων και πρακτικών σχετικές με την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Προώθηση της ανοχής και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Συμμετεχόντων Χωρών. Οι φορείς που συμμετείχαν ήταν από την Πολωνία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Τουρκία και την Ελλάδα.