Το πρόγραμμα «CH.I.LD (CHild equalIty in Life Diversity)» υλοποιήθηκε 23/08/2010 – 29/08/2010 στην Αίγινα, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του άξονα δράσης 3.1: Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ανταλλαγές Νέων

Το πρόγραμμα CHILD αφορούσε οργανώσεις που παρέχουν κοινωνική και παιδαγωγική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους από κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, συζητήσεων και διαδραστικών παιχνιδιών, ώστε οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέους τρόπους προσέγγισης και εμψύχωσης των παιδιών και των εφήβων. Το σχέδιο περιελάμβανε δυο θεματικές ενότητες. Η πρώτη επικεντρωνόταν στην αποδοχή της διαφορετικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων και η δεύτερη στους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν τους νέους με κοινωνικά προβλήματα.

Οι φορείς που συμμετείχαν ήταν από το Ισραήλ, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισπανία και την Ελλάδα.