Το πρόγραμμα EUropeNET υλοποιήθηκε 1 - 6 Δεκεμβρίου 2019 στην Polanica Zdrój της Πολωνίας, με φορέα υλοποίησης το EFM, με χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+.

Κατά την υλοποίηση κοινών έργων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στο πλαίσιο των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, ειδικά εκείνων που εργάζονται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες, υπάρχει η ανάγκη να οργανωθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου διότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των οργανώσεων εταίρων που συνεργάζονται μεταξύ τους συρρικνώνεται. Αυτό επηρεάζει την υλοποίηση έργων, αλλά περιορίζει και μειώνει τις εκπαιδευτικές επιλογές, ειδικά για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες και τους εκπαιδευτές. Εδώ και κάποια χρόνια, πολλές οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας δημιούργησαν ένα δικό τους δίκτυο με εταίρους, με τους οποίους συνεργάζονται περιορίζοντας όμως έτσι τις δικές τους δραστηριότητες ή δουλεύοντας σε περιορισμένο φάσμα. Σύμφωνα με αυτό, υπάρχει η πραγματική ανάγκη μεταξύ των οργανώσεων εταίρων να οργανώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου που θα επιτρέψει τόσο σε νέους αλλά και έμπειρους οργανισμούς να διευρύνουν τον κύκλο συνεργασίας τους, καθώς και να είναι ανοιχτοί σε νέες δυνατότητες. Γι 'αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε καλύτερα το πλαίσιο συνεργασίας, το προφίλ των οργανώσεων καθώς και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των χωρών τους. 

Οι στόχοι του προγράμματος:

  • Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και συντονιστών έργων
  • Δημιουργία βιώσιμων εταιρικών σχέσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων έργων
  • Εξοικείωση με τους συντονιστές έργων και τους εργαζόμενους με θέματα νεολαίας σχετικά με τον τρόπο χρήσης νέων εργαλείων τεχνολογίας για τη διεθνή διαχείριση έργων, προκειμένου να υποστηριχθεί η μαθησιακή διαδικασία των  νέων με λιγότερες ευκαιρίες και εκπαιδευτές, καθώς και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων στους τομείς της νεολαίας
  • Καινοτόμα χρήση του προγράμματος Erasmus + για τη δημιουργία σχεδίων στον τομέα της νεολαίας, στα οποία θα συμμετέχουν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες
  • Δημιουργία νέων ευκαιριών για νέους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus +
  • Βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων στον τομέα της νεολαίας
    Αύξηση της ποικιλομορφίας των σχεδίων για νέους με την καθιέρωση νέων συνεργασιών και την αύξηση της γνώσης των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και των συντονιστών έργων στον τομέα της νεολαίας
  • Ανάπτυξη μιας ισχυρής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών, η οποία θα επιτρέψει στους εταίρους να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν πολιτική για τη νεολαία στην κοινότητα, την χώρα και την Ευρώπη.