ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΝΩΣΗΣ

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας τον Οκτώβριο 2015 ξεκίνησε το  πρόγραμμα «Πυρήνες Γνώσης». Το έργο στόχευσε στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσα στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, των ευπαθών ομάδων του Θριασίου Πεδίου.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις οι οποίες ομαδοποιούνται ως εξής:

Προάσπιση δικαιωμάτων, εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση:

α. Πραγματοποίηση μελέτης καταγραφής των αιτιών μη απόλαυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων για τα μέλη των ευπαθών ομάδων στην περιοχή. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί μέσω συνεντεύξεων και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

β. Σύνταξη σχετικής Έκθεσης Διαπιστώσεων & Προτάσεων, κοινοποίησή αυτής προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες ώστε να ληφθούν σχετικά μέτρα.

γ. Ανάπτυξη και εφαρμογή Προγράμματος Συνηγορίας, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών σε περιπτώσεις δυσμενών διακρίσεων, παράβασης καθήκοντος, αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας, παραβίασης των δικαιωμάτων των μελών των ευπαθών ομάδων από πλευράς των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών – αρχών.

Ενδυνάμωση ικανοτήτων του φορέα: 

Διεξαγωγή σεμιναριακής εκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες (εργαζόμενοι & εθελοντές του φορέα), θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τα ανθρώπινα & κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να κατανοήσουν την εφαρμογή τους, να είναι σε θέση να αξιολογούν πότε αυτά καταπατούνται, να δύνανται να λαμβάνουν πρωτοβουλίες υπέρ του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών και να γνωρίσουν φορείς που παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη στις θεματικές αυτές.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση & κατάρτιση: 

α. Διοργάνωση δύο (2) Ενημερωτικών Σεμιναρίων - Εκπαιδεύσεις με αντικείμενο τα κοινωνικά δικαιώματα, με τη συμμετοχή μελών των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων καθώς και ενεργών πολιτών – μελών της τοπικής κοινωνίας. Στόχος θα είναι το να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα και τα κοινωνικά δικαιώματα, τους τρόπους διεκδίκησης αυτών, την κατανόηση των δομών και διαδικασιών των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις διαθέσιμες κοινωνικές παροχές.

β. Παραγωγή και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού: φυλλάδια, αφίσες, αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του φορέα.

Παροχή βασικών υπηρεσιών – υπηρεσιών κοινής ωφελείας:

Υλοποίηση Προγράμματος Ενημέρωσης & Υποστήριξης Πολιτών, το οποίο θα υποστηρίζεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Νομικό Σύμβουλο και επιμορφωμένους εθελοντές, που θα συμβουλεύουν, υποστηρίζουν και κατευθύνουν άτομα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων για τη διεκδίκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων (πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα τους και τις κοινωνικές παροχές, πρακτική καθοδήγηση για την αποτελεσματική συναλλαγή τους με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, δικτύωση με άλλους φορείς για εξειδικευμένη υποστήριξη κλπ. )      

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  εδώ