ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ

Το Πρόγραμμα «Φροντίζοντας αυτούς που μας φρόντισαν» έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων του Θριασίου Πεδίου καλύπτοντας άμεσα τις βασικές ανάγκες για την επιβίωσή τους και παρέχοντας τους ενημέρωση και 

υποστήριξη για πρόσβαση σε διαθέσιμες κοινωνικές παροχές. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών οι οποίοι είναι οικονομικά ασθενείς και χρήζουν υποστήριξης.Οι βασικές δράσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • παροχή τροφίμων μακράς διαρκείας, νωπών (κοντόληκτων) τροφίμων και έτοιμων μερίδων φαγητού
  • παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής καθώς και ρουχισμού
  • ενημέρωση ηλικιωμένων σχετικά με τα κοινωνικά τους δικαιώματα και τις διαθέσιμες κοινωνικές παροχές καθώς και υποστήριξη για τη συμπλήρωση εγγράφων που αφορούν κρατικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.